ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เรือแกรนด์เพริล์ท่องเที่ยวอยุธยา

โปรแกรมไปทางรถ กลับทางเรือ

                 โปรแกรมล่องเรือท่องเที่ยวอยุธยา

                         07.30-16.00 น. (ทุกวัน)

ไปรถบัส

07.15 น.     พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา)ท่าเรือที่ 2

07.30 น.     พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย

                  โดยมีมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ

09.00 น.     เดินทางถึงพระราชวังบางปะอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายใน

                  พระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาศน์,พระที่นั่ง

                  วโรภาสพิมาน,พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร,พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และหอวิฑูรทัศนา

10.30 น.     เดินทางถึงวัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และ

                  โปราณสถานที่งดงาม

11.30 น.     เดินทางถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังโบราณ

กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล

13.00 น.     ถึงท่าเรือวัดช่องลม(นนทบุรี) นำท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุด

                  ในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิต

                  ของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างทางจะล่องผ่านสถานที่สำคัญๆ ได้แก่

                  เกาะเกร็ด,สะพานพระราม8,พระบรมมหาราชวัง,วัดอรุณราชวราราม,วัดกัลป์ยาณมิตร

15.00 น.     บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้

16.00 น.     เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิ์ภาพ

 

ปริ้นรายการ    

 

อัตราค่าบริการ  :

พิเศษ เฉพาะซื้อกับ บ.เมืองไทย ทราเวล

ผู้ใหญ่            ราคา     2,000 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ขวบ  ราคา     1,400 บาท/ท่าน

ผู้ใหญ่                ราคา       1,550 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ขวบ    ราคา      1,100 บาท/ท่าน

                      ****************************************************************************************************

เรือแกรนด์เพริล์ "เริ่มท่าเรือริเวอร์ซิตี้ ซอยเจริญกรุง 30"

เรือแกรนด์เพิร์ล   เที่ยวเดียว   One way  A 

08.30น.      พบกัน ฯจุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ เคาน์เตอร์ แกรด์เพิร์ล หมายเลข 2

                    ใกล้กับโรงแรมรอยัลออคิดเชอรตันสี่พระยา (ซอยเจริญกรุง 30) 
09.00น.      ออกเดินทางจากริเวิร์ซิตี้ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือGrandPearlเรือที่มีความหรูหรา

                    และสะดวกสบายมีความสมบูรณ์แบบที่สุดในลำน้ำเจ้า พระยา 
09.30น.      บริการ ชา และ กาแฟ ด้วยบริการที่เพียบพร้อมด้วยมิตรถาพ และรอยยิ้มจาก พนักงานบริการบนเรือ 
11.00น.      รับประทานอาหารกลางวันด้วยอาหารที่เลิศรสและหลากหลาย แบบบุฟเฟ่ต์ 
12.00น.      เดินทางถึงท่าเทียบเรือวัดช่องลม (นนทบุรี)

 

ปริ้นรายการ   

 

 

เรือแกรนด์เพริล์ "เริ่มท่าเรือวัดช่องลมนนทบุรี"

 

เรือแกรนด์เพิร์ล    เที่ยวเดียว   One way  B

13.00 น.     ขึ้นท่าเรือวัดช่องลม(นนทบุรี) นำท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุด

                   ในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิต

                   ของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างทางจะล่องผ่านสถานที่สำคัญๆ ได้แก่

                   เกาะเกร็ด,สะพานพระราม8,พระบรมมหาราชวัง,วัดอรุณราชวราราม,วัดกัลป์ยาณมิตร

15.00 น.     บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้

16.00 น.     เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิ์ภาพ 

 

ปริ้นรายการ    

อัตราค่าบริการ  :

พิเศษ เฉพาะซื้อกับ บ.เมืองไทย ทราเวล

ผู้ใหญ่            ราคา     1,200 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ขวบ  ราคา       900 บาท/ท่าน

ผู้ใหญ่                ราคา       1,150 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ขวบ    ราคา        850 บาท/ท่าน

 

ข้อมูลการเดินทางท่าเรือริเวอร์ซิตี้Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สนใจติดต่อ

บริษัท เมืองไทยทราเวล จำกัด
เลขที่ 1219/10 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2108-1947-8 แฟ็กช์ 0-2743-0500
หรือ 08-9670-1515, 090-962-3999, 081-174-6979

muangthaitravel@gmail.com